Informació general

Agents

Objectius dels agents

 • Incentivar els propietaris per a mobilitzar el parc d'habitatges buits i oferir-los al mercat de lloguer.
 • Donar difusió a la borsa d'habitatge de lloguer, per a incentivar la demanda latent.
 • Oferir habitatges de lloguer a preus adequats a les possibilitats dels demandants.

Avantatges

 • Ampliar els serveis del municipi, acostant el ciutadà la informació i gestió en matèria d'habitatge de lloguer.
 • Disposar d’una aplicació informàtica per a la gestió de:
 • La borsa d'habitatge en lloguer.
 • El Registre de Demandants d'Habitatge Protegit
 • Rebre suport tècnic i logístic en matèria d'habitatge en general, i de lloguer en particular, com també informació actualitzada de forma permanent.
 • Accedir a les ajudes econòmiques que anualment convoca la DG per a finançar el manteniment de l’oficina.

Requisits per a ser agent

 • Ser una entitat de caràcter públic o privat sense ànim de lucre, entitat local o societat mercantil de capital 100% públic.
 • Disposar d'un local o espai preparat per a ubicar l’oficina, i col·locar-hi la placa que l'identifique com a agent de la Xarxa Lloga 
 • Disposar de personal qualificat.
 • Disposar de l'equip informàtic i telemàtic, com també els recursos materials per a desenvolupar l’activitat.

Obligacions

 • Prestar els serveis següents:
 • Incorporar a l’aplicació informàtica de la xarxa els habitatges i els demandants.
 • Col·locar cartells identificatius als habitatges.
 • Elaborar els contractes d’arrendament.
 • Mitjançar entre el propietari i l’inquilí durant la vigència del contracte.
 • Tramitar les garanties per al propietari de l'habitatge: assegurança d’impagaments i danys en l'habitatge i servei d’arbitratge opcional.
 • Informar sobre les ajudes que si és el cas corresponguen i tramitar-les.
 • Prestar assessorament jurídic i fiscal.

Procediment per a incorporar-se a la Xarxa

 • Omplir el formulari "Sol·licitud per a formar part de la Xarxa Lloga".
 • Dirigir-lo a la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
 • Accés al procediment i al formulari.