Descripció general

Inquilins

Serveis i avantatges

Mediació

 • Incorporació de l’inquilí a la Xarxa Lloga i al Registre de Demandants d'Habitatge Protegit de la Generalitat Valenciana.
 • Recerca de l'habitatge més adequat per als teus ingressos i necessitats.
 • Accés a un habitatge digne i a preus inferiors als de mercat.
 • Elaboració, supervisió i seguiment del contracte d’arrendament.
 • Protecció i confidencialitat de les dades personals.
 • Informació i tramitació de les ajudes econòmiques i subvencions que puguen correspondre a l’inquilí.
 • Intermediació entre el propietari i l’inquilí durant la vigència del contracte.

Informació i tramitació d’ajudes per a l’inquilí

Assessorament jurídic i fiscal

 • Assessorament jurídic integral durant la duració del contracte.
 • Atenció per professionals qualificats i amb la garantia de la Generalitat Valenciana.
 • Avantatges fiscals:
 • Deducció per lloguer d'habitatge habitual. Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.
 • El 15%, amb el límit de 459 euros.
 • El 20%, amb el límit de 612 euros, si l’inquilí té una edat igual o menor de 35 anys, o si és discapacitat físic en grau igual o superior al 65%, o psíquic igual o superior al 33%.
 • El 25%, amb el límit de 765 euros, si l’inquilí té fins a 35 anys, i a més és discapacitat físic en grau igual o superior al 65%, o psíquic en grau igual o superior al 33%.
 • El 10% de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb el límit de 204 euros per l’arrendament d’un habitatge, com a conseqüència de la realització d’una activitat per compte propi o d'altri en un municipi diferent d’aquell en què el contribuent residia amb anterioritat.
 • Per a poder aplicar aquesta deducció, la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi no pot ser superior a 27.790 euros, en tributació individual, o a 44.955 euros, en tributació conjunta.

Requisits de l’inquilí

1. Per a ser inclòs en la Xarxa com a demandant d'habitatge

 • Ser major d’edat o haver complit 16 anys i estar emancipat legalment en el moment de la firma del contracte.

2. Per a rebre ajudes econòmiques

 • Contracte d’arrendament de l'habitatge com a mínim d’1 any.
 • Pagament de la renda mensual mitjançant transferència o domiciliació bancària.
 • Ingressos familiars mínims de 0,5 vegades l’IPREM i inferiors a 2,5 vegades l’IPREM.
 • No tenir relació de parentiu en 1r o 2n grau amb el propietari.
 • No ser titular d’una altre habitatge, llevat que no se'n dispose de l'ús.
 • No ser soci o partícip del propietari.
 • Les ajudes del Pla d'habitatge són incompatibles amb la renda bàsica d’emancipació.

Procediment per a incorporar-se a la Xarxa

1. Sol·licitud

 • L’agent col·laborador concertarà una cita amb el propietari i amb el possible inquilí.
 • Comprovació de les condicions de l'habitatge i del seu bon estat.
 • Si resulta satisfactori, es prepara el contracte.
 • Assessorament sobre les obres i adequacions necessàries, que són susceptibles de subvenció.
 • 3. Seguiment.

  • L’agent col·laborador quedarà a disposició de l’inquilí per a qualsevol dubte o incidència durant la seua estada en la Xarxa .
  • Si després de la firma del contracte es pretén efectuar-hi modificacions, ha de posar-se en contacte amb l’agent col·laborador.