Descripció general

Propietaris

Serveis i avantatges

Mediació

 • Publicitació de l'habitatge al nostre web i mitjançant un cartell en la via pública.
 • Gestió de les visites a l'habitatge.
 • Selecció de l’inquilí més adequat per a l'habitatge.
 • Elaboració, supervisió i seguiment del contracte d’arrendament.
 • Intermediació entre el propietari i l’inquilí durant la vigència del contracte.

Garanties per al propietari de l'habitatge

 • Servei d’arbitratge en cas de conflicte.
 • Subscripció de pòlisses d'assegurances amb entitats asseguradores.
 • Atenció per professionals qualificats i amb la garantia de la Generalitat Valenciana.

Assessorament jurídic i fiscal

 • Assessorament jurídic integral durant la vigència del contracte.

 • Avantatges fiscals 2011:

Artícle 23. 2 de la LIRPF.- Reduccions.
  1. En els supòsits d’arrendament de béns immobles destinats a habitatge, el rendiment net, calculat d’acord amb el que disposa l’apartat anterior, es redueix un 60 % (s’eleva del 50% (aplicable en 2010) al 60% per a l'IRPF 2011 i amb vigència indefinida). Com que es tracta de rendiments nets positius, la reducció només resulta aplicable respecte dels rendiments declarats pel contribuent.

  2. Aquesta reducció és del 100 %, quan l’arrendatari tinga una edat compresa entre 18 i 30 anys  (per a l’any 2011 i successius; però, si el contracte d’arrendament s’ha formalitzat abans de 2011 amb un menor de 35 anys, es manté la reducció del 100%, encara que en 2011 supere la barrera dels 30 –disposició transitòria 19 de la LIRPF–) i uns rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques en el període impositiu superiors a l'IPREM.

   La reducció del 50%, 60% (a partir de 2011) o del 100%, si escau, es calcula sobre el rendiment net que procedisca de cada immoble destinat a habitatge, segons l’article 23.1 de la LIRPF.

   La reducció és d’aplicació tant en rendiments positius com en negatius, però, quan els rendiments siguen negatius, no serà aplicable l’increment de reducció al 100%, i en aquest supòsit sempre caldrà aplicar el 50% (o el 60%).

   L’ARRENDATARI HA DE COMUNICAR ANUALMENT A L’ARRENDADOR, EL COMPLIMENT D’AQUESTS REQUISITS DE LA MANERA SEGÜENT (ÉS UNA OBLIGACIÓ DE L’ARRENDATARI QUE LA FA L’ARRENDADOR I DESPRÉS LI LA DÓNA A SIGNAR A L’ARRENDATARI): HA DE PRESENTAR A L’ARRENDADOR ABANS DEL 31 DE MARÇ DE L’EXERCICI SEGÜENT A AQUELL EN QUÈ HAJA DE PRODUIR EFECTES (EXEMPLE, PER A L’IRPF 2010, ABANS DEL 31.03.2011), UNA COMUNICACIÓ (UN DOCUMENT) AMB EL CONTINGUT SEGÜENT:

   a) Nom, cognoms, domicili fiscal i NIF de l’arrendatari.

   b) Referència cadastral o, en defecte d’aquesta, adreça completa de l’immoble arrendat objecte d’aquesta comunicació que va constituir el seu habitatge en l’exercici anterior.

  3. 3.Declaració en què manifeste tenir entre 18 i 35 anys (amb efecte des de 2011 i següents, entre 18 i 30 anys)  durant tot el període impositiu anterior o durant part d’aquest, i en aquest últim cas ha d’indicar el nombre de dies en què va complir aquest requisit.

  4. Manifestació d’haver obtingut durant el període impositiu anterior uns rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques superiors a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). Iprem de 2010: 7.455,14 €

  5. Data i signatura de l’arrendatari

  6. Identificació de la persona o entitat destinatària de la comunicació

Requisits del propietari

 • Ser major d’edat.
 • Ser titular de l'habitatge que es vol arrendar.
 • Emplenar l'imprés.

Requisits de l'habitatge

 • Estar lliure de càrregues i al corrent de les despeses comunes i impostos.
 • Estar donat d’alta dels subministraments d’aigua i electricitat, i si és el cas gas, en el moment de signar el contracte.
 • Complir la limitació de la renda mensual establida per la Xarxa.
 • Si el propietari és un particular, l'habitatge ha d'estar deslligat de la seua activitat econòmica o professional.

Procediment per a incorporar l'habitatge a la xarxa

1. Sol·licitud

2. Inspecció tècnica.

 • L’agent col·laborador contactarà amb el propietari per a inspeccionar l'habitatge.
 • Comprovació de les condicions de l'habitatge i del seu bon estat.
 • Realització d’una fitxa tècnica.
 • Assessorament sobre les obres i adequacions necessàries, que són susceptibles de subvenció.

3. Inclusió en el web y publicitació.

 • L'habitatge s’inclourà en el web i es col·locarà un cartell identificador en la via pública.
 • L’agent concertarà amb el propietari les dates i l’horari de visites per a mostrar l'habitatge.

4. Lloguer.

 • L’agent col·laborador concertarà una cita amb el propietari i amb el possible inquilí.
 • Si resulta satisfactòria, es prepara el contracte.

5. Seguiment.

 • L’agent col·laborador quedarà a disposició del propietari per a qualsevol dubte o incidència durant la seua estada en la Xarxa.
 • Si després de la firma del contracte es pretén efectuar-hi modificacions, ha de posar-se en contacte amb l’agent col·laborador.